บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
26/23 อาคาร อรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel : (+662) 655-7501-2
Fax : (+662) 655-7503-5
Email :
:
:

info@uniquecoal.com     
Location
     
     
 
Head Office
 
Suan Som (Samut Sakorn) 
 
NakornLuang (Ayuttaya)
Head Office
  Head Office
 

Purchase

purchase@uniquecoal.com

 

Finance

finance@uniquecoal.com

 

Account

account@uniquecoal.com

 

Engineer

engineer@uniquecoal.com

 

Shipping

shipping@uniquecoal.com

 

Sale

sale@uniquecoal.com

 

IT

helpdesk@uniquecoal.com

 

Investor

investor@uniquecoal.com

 

PR

pr@uniquecoal.com

     
   

 

  UMS GROUP
  บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
www.umspcl.com
www.ums.co.th
www.uniquecoal.com
   
  บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จำกัด
www.umslighter.com
   
  บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ท จำกัด
www.umsport.co.th
   
  บริษัท ยูเอ็มเอส ทรานสปอร์ต จำกัด
www.umstransport.com
 
Nakornluang Branch
 

info@uniquecoal.com

 

 
Suansom Branch
 

info@uniquecoal.com