คลิกลิงก์งานใหม่ได้ที่นี่

Jobtopgun

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ” หรือ “UMS”) ได้ก่อตั้งวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2537 เริ่มแรกนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจนำเข้าถ่านหินที่มีคุณภาพดีจากต่างประเทศ   และขายถ่านหินให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ จากการดำเนินการนี้ ผู้บริหารระดับสูงได้เล็งเห็นโอกาสที่ดีและแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมถ่านหิน  และอันเนื่องจากมีหลายปัจจัยสนับสนุนอยู่ กล่าวคือ  ผลิตภัณฑ์ถ่านหิน  เป็นชนิดของเชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำ และมีปริมาณสำรองถ่านหินเป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ถ่านหินกับน้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติ   ร่วมกับการมีประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้บริหารในอุตสาหกรรมพลังงาน   ทำให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของธุรกิจประเภทนี้จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ และจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

UMS  ได้รับการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2547  และได้รับรางวัล MAI Best Return Star (รางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น) ในปี 2548 และ 2549 นอกจากนี้ UMS มุ่งเน้นให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาตนเองอีกด้วย

สวัสดิการของบริษัท

- กองทุนประกันสังคม                                                       - โบนัสประจำปี

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                                    - การปรับเงินเดือนประจำปี

- สหกรณ์ออมทรัพย์                                                         - ค่ารักษาพยาบาลของบริษัทฯ นอกเหนือจากประกันสังคม

- วันหยุดตามประเพณี                                                       - เงินช่วยเหลือต่าง ๆ

- วันลาพักร้อน                                                                 - ชุดยูนิฟอร์ม

- ประกันชีวิตกลุ่ม                                                             - การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

- กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น

  

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียด ประวัติการทำงาน เงินเดือนที่คาดหวัง แนบรูปพร้อมประวัติย่อมาที่

สายงานทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
26/23 อาคาร อรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 655-7501-2 (อัตโนมัติ) แฟกซ์: +66 655-7503-5 มือถือ (08) 5660-6510

หรือส่งมาที่ hr@uniquecoal.com (กรุณาแนบประวัติส่วนตัว (resume) พร้อมรูปถ่าย และระบุเงินเดือนที่คาดหวัง) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัทฯ ได้ที่ http://umspcl.com/