เหตุใดจึงเลือกใช้ถ่านหิน

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีปริมาณสำรองอยู่มาก โดยแหล่งถ่านหินกระจายอยู่ในประเทศต่างๆมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทำให้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงสูง ส่งผลให้มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเตา ถ่านหินแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่สำคัญตามตารางด้านล่าง

 

ประเภท
ของถ่านหิน

ค่าความร้อน (กิโลแคลอรี
/กิโลกรัม)

ความชื้น
(เปอร์เซนต์)*

ปริมาณเถ้า (เปอร์เซนต์)*

ปริมาณกำมะถัน (เปอร์เซนต์)

แอนทราไซต์

6,500 - 8,000

5 - 8

5-12

0.1-1.0

บิทูมินัส

5,500 - 6,500

8 - 15

1-12

0.1-1.5

ซับบิทูมินัส

4,500 - 5,500

24 - 30

1-10

0.1-1.5

ลิกไนต์

3,000 - 4,000

30 - 38

15-20

2.0-5.0

 
 
* แสดงค่าเปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก
 

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าถ่านหินที่มีคุณภาพดีที่สุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต์ โดยบริษัทฯเน้นการนำเข้าถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส เนื่องจากเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดี มีค่าความร้อนในระดับปานกลาง ค่าความชื้นและปริมาณเถ้าที่ไม่สูงมากนัก รวมถึงมีปริมาณกำมะถันต่ำใกล้เคียงกับน้ำมันเตา (น้ำมันเตามีปริมาณกำมะถันประมาณ 0.1-3.0 เปอร์เซนต์) ทำให้มีมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ส่วนถ่านหินประเภทลิกไนต์เป็นถ่านหินคุณภาพต่ำ มีปริมาณกำมะถันมาก ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง ดังนั้นถ่านหินประเภทนี้จึงไม่เป็นที่นิยมของลูกค้า มาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่องระบายซึ่งกำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 กำหนดให้ ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าไม่เกิน 700 ppm (part per million) ในขณะที่ถ่านหินของบริษัทฯ เมื่อนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและวัดค่าก๊าซที่ปากปล่องระบายได้ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่ำกว่ามาตรฐาน โดยทั่วไป ได้ค่าไม่เกิน 100 ppm (part per million) ดังนั้นถ่านหินที่บริษัทฯจำหน่ายจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

 

ในภาวะปัจจุบันที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆจำเป็นต้องลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ในหลายอุตสาหกรรมเริ่มพิจารณาการใช้ถ่านหินเป็นทางเลือกทดแทนน้ำมันเตา อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ำมันเตาเป็นถ่านหินนั้น แต่ละโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการลงทุนเปลี่ยนหม้อไอน้ำใหม่ด้วย แต่หากมองในระยะยาวแล้ว  การลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ประมาณร้อยละ 50 ต่อปี เมื่อเทียบกับน้ำมันเตา โดยจากข้อมูลของบริษัทฯในอดีตที่ผ่านมา เมื่อพิจารณารวมถึงผลกระทบทุกด้าน เช่น ด้านต้นทุนเชื้อเพลิงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำแล้ว ลูกค้ามีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยประมาณ 9-24 เดือน ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ถ่านหินและประเภทของหม้อไอน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากในการลงทุน