ในการวิเคราะห์ถ่านหินนั้นมีสองแนวทางคือ Proximate Analysis  และ Ultimate Analysis
 
PROXIMATE ANALYSIS

เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณ สารดังต่อไปนี้

Fixed Carbon
  Volatile Matter
  Moisture
  Ash
การวิเคราะห์แบบนี้นั้นอาจรายงานบนฐานต่าง ๆ ได้ดังนี้
As Received คือค่าความร้อนที่ได้จากการใช้งานจริง มีความชื้นรวมทั้งหมดคือ
    Total Moisture
  Air – Dried คือค่าความร้อนที่ได้ หลังจากนำ Free Moisture ออกแล้ว คงเหลือ
    เป็นค่า Inherent   Moisture
  Dry Basis หรือ Moisture – Free  คือค่าความร้อนที่ได้หลังจากหักค่า
    Free Moisture และ Inherent   Moisture ออกแล้ว
การรายงานค่าความร้อน 
สามารถทำได้ 3 สภาวะ เช่น
Received (AR) เป็นการเผาถ่านหินให้เกิดความร้อน ในขณะที่มีความชื้น
  Total Moisture จึงทำให้ค่าความร้อนที่ได้ต่ำที่สุด จึงเป็นค่าความร้อนในการใช้งานจริง
การคำนวนหาค่าความร้อน (AR) 
=  ค่าความร้อน(AD)  x   (100 - %Total Moisture)
    (100 – %Inherent Moisture)
  Air Dry (AD) เป็นการเผาถ่านหินให้เกิดความร้อนหลังจากผ่านการอบ Free Moisture
    ออกจึงทำให้ ค่าความร้อนสูงกว่าในสภาวะ As Received ค่าความร้อนที่ได้นี้จะได้จาก
ห้องทดลองเท่านั้น

Dry Basis (DB) เป็นการเผาถ่านหินให้เกิด ความร้อนหลังจากผ่านการอบ Free Moisture

    และ Inherent Moisture ออกทั้งหมด จึงทำให้ค่าความร้อนที่ได้สูงมาก ค่าความร้อนที่ได้นี้
จะได้จากห้องทดลองเท่านั้น
 
 
 
ULTIMATE ANALYSIS

เป็นการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี ของสารที่เผาไหม้ได้ในถ่านหิน และรายงานเป็นปริมาณ ธาตุได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน และรายละเอียดสารประกอบต่าง ๆ ในขี้เถ้า โดยคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของถ่านหินที่แห้งและไม่มีขี้เถ้าและกำมะถันการวิเคราะห์ประเภทนี้ ไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์ที่ทำกันเป็นประจำ แต่เป็นการวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ในการจัดประเภทถ่านหิน และมีประโยชน์ในการคำนวนเกี่ยวกับการเผาไหม้ เช่น การคำนวณหาปริมาณอากาศ ที่ต้องการเพื่อการเผาไหม้ เป็นต้น

 
การเลือกสรร คุณภาพเพื่อประสิทธิภาพในการเผาไหม้

บริษัทยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัดมหาชน ได้นำเข้าถ่านหินประเภท บิทูมินัส ที่มีคุณภาพดีมีค่าความร้อนที่เหมาะสมสำหรับการเผาไหม้ในหม้อไอน้ำปัจจุบัน ทำให้สามารถผลิตไอน้ำในต้นทุนที่ต่ำ รวมถึงมีปริมาณกำมะถันที่ต่ำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 
ถ่านหินมีความร้อนปานกลาง ปริมาณขี้เถ้า 4 – 6 % และขนาด 20- 50 mm
    มีความเหมาะสมที่จะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับ ระบบ Underfeed Stroker Boiler
  ถ่านหินที่มีค่าความร้อนปานกลาง – สูง ปริมาณขี้เถ้า 8-10% และขนาด 10- 20 mm 
    มีความเหมาะสมที่จะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับ ระบบ Travelling Grate Stroker Boiler และ Chain – Grate Stroker
  ถ่านหินที่มีความร้อนต่ำ – สูง ปริมาณขี้เถ่า 4 – 6 % และขนาด 5- 10 mm 
    มีความเหมาะสมที่จะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับระบบ Fluidized Bed Boiler
  ถ่านหินที่มีความร้อนปานกลาง – สูง ปริมาณขี้เถ้า 8 – 10 % และขนาด 0- 50 mm
     มีความเหมาะสมที่จะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับ ระบบ Travelling - Grate Spreader Stroker Boiler