เป็นผู้นำในการจำหน่ายถ่านหินซึ่งมีคณภาพและบริการตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะธำรง
  ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม
 
เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายถ่านหินภายในประเทศ
ให้ประโยชน์ตอบแทนสูงสุดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย;
มีความรับผิดชอบในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม