UMS

 

Under Construction

 

 

   นโยบายต่าง ๆ  ของบริษัท  ยูไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจัดการพลังงาน

นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม