บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส

ประกอบธุรกิจการนำเข้าถ่านหินคุณภาพดี มีค่าพลังงานความร้อนปานกลาง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยนำเข้าจาก

ประเทศอินโดนีเซียเพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วทั้งประเทศ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก บริษัท ฯ มีกลยุทธ์

นำถ่านหินดังกล่าวมาทำการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ถ่านหินมีคุณภาพตรงกับคุณสมบัติซึ่งวิศวกรรมของหม้อไอน้ำของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังเข้าร่วมประมูลขายถ่านหินให้กับบริษัทเอกชนในอุตสาหากรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าทีมีการประมูลจัดซื้อถ่านหินอีกด้วย