มีนาคม 2537  

บริษัทฯได้ถูกก่อตั้งโดย บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (UGP) และนายสมบูรณ์ สิริไพบูลย์พงศ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท

มกราคม 2547  

บริษัทฯได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 70 ล้านบาท บริษัทฯเข้าจดทะเบียนซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วัน ที่ 16 กรกฎาคม 2547

ธันวาคม 2553  

บริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA โดย บริษัทอะธีน โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA ได้เข้าทำรายการเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น โดยถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 136,083,041 หุ้น หรือร้อยละ 89.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจำนวน 56,453,219 หน่วย หรือร้อยละ 37.41 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด